Virtual Conference

Thailand National Cyber Week 2023

Secure your cyber, Secure your future

สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะทำอย่างไรเมื่อพบเหตุข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะ พร้อมอัปเดตเทรนด์ภัยคุกคาม นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถวางมาตรการควบคุมและรับมือกับภัยคุกคามได้ตามที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 13:15 – 16:30 น.

ลงทะเบียน
Day
:
hours
:
minutes
:
seconds

Speakers

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์

Country Cyber Security & Privacy Officer, Huawei

คุณโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต

Advisory Solutions Architect and Field CTO, Dell Technologies (Thailand)

Jason Kong

CTO, Toffs Technologies

คุณพิรดา อิงค์ธเนศ

Co-Founder & COO, DataOne Asia (Thailand)
กำหนดการ

Schedule

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเทรนด์ภัยคุกคาม นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียน
 • 13:15 - 13:20

  กล่าวเปิดงานและแนะนำหน่วยงาน สกมช.

 • 13:20 - 14:00

  5 ข้อเช็คลิสต์ องค์กรคุณปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วหรือยัง?

  สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII พร้อมเช็คลิสต์ที่สำคัญ 5 ข้อที่หน่วยงานและองค์กรเหล่านั้นต้องปฏิบัติตาม เพื่อวางมาตรการควบคุมและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ตามที่ พ.ร.บ.ฯ กำหนด

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 • 14:00 - 14:30

  Why Cybersecurity Consolidation Matters

  เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น การเตรียมความพร้อม การตั้งรับ และการดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่างๆ จึงมีความซับซ้อนมากขึ้นตาม การผสานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวมศูนย์ (Cybersecurity Consolidation) จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การรับมือกับภัยคุกคามมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

  คุณกฤษณา เขมากรณ์ Country Manager, M-Solutions Technology (Thailand)

 • 14:30 - 15:00

  Cyber Resilience by GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base

  เมื่อ 5G แพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้โครงข่ายการสื่อสารต้องเผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายใหม่ๆ การวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกลายเป็นหัวใจสำคัญของ Mobile Network Operator เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ มาตรการรับมือ และการสร้าง Cyber Resilience บนโครงข่าย 5G ด้วย GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base

  คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ Country Cyber Security & Privacy Officer, Huawei Technologies (Thailand)

 • 15:00 - 15:30

  Privacy or Security? ทำไมต้องเลือกในเมื่อทำได้พร้อมกัน

  ทำไมต้องเลือก ในเมื่อเรามีทั้ง 2 อย่างได้พร้อมกัน แค่เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะทำให้ผู้ใช้มี Privacy ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลขององค์กรก็มีความมั่นคงปลอดภัยในขณะเดียวกัน

  ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
  Program Director, Master of Laws (Business Law) International Program, Faculty of Law, Chulalongkorn University
  คุณปรีชา เลิศอัศววิวัฒน์
  Legal Tech Researcher, Chulalongkorn University

 • 15:30 - 16:00

  Change in Threat Landscape 2023

  ทำความรู้จักกับภัยคุกคามยุคใหม่อย่าง Zero-Day Malware พร้อมวิธีรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวคิด Zero Stress

  คุณวิชญ์พงศ์ เกื้ออรุณ Security Consultant, Palo Alto Networks

 • 16:00 - 16:30

  CxO Challenges and Opportunities in the Digital Transformation Era

  ก่อนหน้านี้องค์กรชั้นนำต่างๆ เลือกผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการจากหลากหลายเจ้ามาใช้งานโดยคาดหวังว่าจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ดีที่สุด แต่การผสมผสานนี้อาจไม่ลงตัวอย่างสมบูรณ์และทำให้องค์กรต้องแบกรับต้นทุนและการบำรุงรักษาราคามหาศาล การเติบโตของการเชื่อมต่อประสานงานกันได้ทำลายโมเดลนี้ลงอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานที่เริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับการทำงานจากระยะไกลที่กำลังเป็นที่นิยม และแอปพลิเคชันที่ย้ายออกจาก Data Cente ไปอยู่บน Cloud การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างความท้าทายใหม่ให้กับองค์กรอย่างไร และองค์กรจะพลิกโฉมโอกาสให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่อย่างไร หาคำตอบได้ในการบรรยายนี้

  คุณณัฐพันธ์ เรืองรังษีรัตน์ Regional Account Manager, Cloudflare

 • 13:15 - 13:20

  กล่าวเปิดงานและแนะนำหน่วยงาน สกมช.

 • 13:20 - 14:00

  ทำอย่างไรเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูแลรั่วไหลสู่สาธารณะ?

  สรุปประเด็นการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของไทยในช่วงปี 2022 และแนวโน้มภัยคุกคามในอนาคต พร้อมคำแนะนำสำหรับหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนเมื่อพบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองดูแลรั่วไหลสู่สาธารณะ ทั้งการแจ้งเตือนเจ้าของข้อมูล การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการจัดการหลังเกิดเหตุ

  ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • 14:00 - 14:30

  New Era of Data Management Platform

  เนื่องด้วยข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญและมีค่ากับทุกองค์กร การบริหารจัดการข้อมูลในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน

  คุณธัช ทองจุไร Sales Specialists & Consultant, HPE (Thailand)

 • 14:30 - 15:00

  ทำไม PDPA ของคุณไม่เหมือนคนอื่น

  PDPA คืออะไร และทำไมธุรกิจถึงต้องทำ ความเข้าใจผิดที่ธุรกิจมักมีต่อ PDPA การนำ PDPA ไปปฏิบัติ และวิธีบริหารจัดการทำขอจากเจ้าของข้อมูล

  คุณภากร เสร็จสวัสดิ์ Head of Strategic Product, G-Able

 • 15:00 - 15:30

  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน Cyber Attacks สำหรับกลุ่ม SME โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA

  ปัจจุบันมัลแวร์มีการพัฒนาที่สูงขึ้น ตรวจสอบได้ยากมากขึ้น ซึ่งการป้องกันทางไซเบอร์ในปัจจุบันเน้นการตรวจจับแบบ Signature-based เป็นหลัก และใช้ Variety of Point Solutions ซึ่งไม่ได้ผลอีกต่อไป สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Cyber Attacks ยังเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการลงทุนจำนวนมากในเทคโนโลยีการป้องกัน เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อรู้จัก Asset-Based Cyber Defence (ABCD) Framework และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับ Cyber Attacks ระดับสูง

  Jason Kong, CTO, Toffs Technologies
  คุณพิรดา อิงค์ธเนศ Co-Founder & COO, DataOne Asia (Thailand)

 • 15:30 - 16:00

  (Data) Privacy by Design

  เมื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อบังคับอีกต่อไป แต่ต้องถูกออกแบบและผสมผสานไปกับกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีสำหรับองค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล

  คุณโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต Advisory Solutions Architect and Field CTO, Dell Technologies (Thailand)

 • 16:00 - 16:30

  Stay Secure Against Risk and Attacks Targeting Your Data

  ข้อมูลขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจจุบันภัยคุกคามที่มุ่งเป้าไปยังข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้นจนยากต่อการติดตาม จะทำอย่างไรให้เราสามารถเห็นถึงภัยคุกคามเหล่านี้ในมิติต่างๆ รวมถึงตอบคำถามที่สำคัญ เช่น องค์กรมั่นคงปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือไม่ และที่สำคัญ คือ ช่วยในการวางแผนยกระดับความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  คุณวุฒิไกร รัตนไมตรีเกียรติ Senior Security Consultant, Trend Micro (Thailand)

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity และ Privacy จากหน่วยงาน/องค์กร CII, หน่วยงานรัฐ, ธุรกิจ SME, องค์กรขนาดใหญ่, สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล รวมถึงนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Lucky Draw

ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ iPhone 14 2 รางวัล
และ Redmi Watch 2 Lite 4 รางวัล

 รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท จับรางวัลใหญ่ทุกวัน !!

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล Lucky Draw:

 • Lucky Draw ประกอบด้วย iPhone 14 จำนวน 2 รางวัลและ Redmi Watch 2 Lite จำนวน 4 รางวัล
 • แต่ละวันจะจับ Lucky Draw 3 รางวัล ประกอบด้วย iPhone 14 1 รางวัลและ Redmi Watch 2 Lite 2 รางวัล
 • ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาตั้งแต่เริ่มจนจบในแต่ละวันมีสิทธิ์ลุ้นรับ Lucky Draw ในวันนั้นๆ ถ้าเข้าร่วม 2 วัน จะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทั้ง 2 วัน
 • แจ้งผลผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023 ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
หมายเหตุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจำเป็นต้องยินยอมเปิดเผยชื่อนามสกุล และบริษัทที่ตนเองสังกัดบนสื่อต่างๆ ของ สกมช. เพื่อความโปร่งใสในการแจกรางวัล ในกรณีที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เลือกผู้โชคดีท่านใหม่แทน